Fåvang Elektro AS

Kvalitetspolitikk

Fåvang Elektro AS's overordnede kvalitetspolitikk er å levere entrepriser, produkter og tjenester av god kvalitet til rett tid, i samsvar med kundens krav, og innenfor de fastsatte økonomiske rammer.

Overordnede kvalitetsmål

For å gjennomføre vår kvalitetspolitikk, retter bedriftens ledelse og alle bedriftens ansatte fokus på de forventninger som kreves av kunder, myndigheter, organisasjoner og ansatte. 

Dette fokus rettes gjennom møter i og med ledelsen, der det settes mål og tidsfrister, gjennom informasjon til ansatte, og gjennom hyppig kontakt med våre kunder. 

Et viktig element for å oppnå våre mål, er utstrakt bruk av vårt kvalitetssikringssystem.

Overordnede kvalitetsmål er:

  • Første gangs kunder blir faste kunder 
  • Våre medarbeidere er inneforstått med vår kvalitetspolitikk og målsetting 
  • Målsetting om 0-feil på produkt ved overlevering 
  • Gjennomføre prosjektet i samsvar med målsettinger i Internkontrollen (HMS)

System for kvailtetsoppnåelse:

For å oppnå våre kvalitetsmål, bruker vi bedriftens kvalitetssikringssystem i alle faser av vår verdiskapning. Kvalitetssystemet ivaretar ikke bare kvalitet på produkt, men også kvalitet i forhold til sikkerhetslovgivningen og de forskrifter, lover og regelverk bedriften gjennom sin virksomhet ellers er forpliktet til å følge. 

Prosjekter bedriften gjennomfører skal planlegges, styres og gjennomføres ihht Internkontrollsystemet (HMS) og kvalitetssikringssystemet med de prosedyrer og instrukser som gjelder denne type oppdrag. For spesielle prosjektaktiviteter hvor bedriftens Internkontroll- og kvalitetssikringssystem ikke er egnet, eller at dette mangler, skal det utarbeides spesielle prosjektspesifiserte prosedyrer. Kvalitetssikringssystemet skal sikre at alle krav i kontrakten blir formelt ivaretatt, og at arbeid planlegges, styres og utføres av kompetent personell i en organisasjon som til enhver tid skal utvikle seg og tilpasse seg krav i markedet.

Arbeidets utførelse og kvalitet skal være dokumentert og sporbart.Ihht kvalitetssikringssystemets prosedyrer om internrevisjon skal det med planlagte intervaller gjennomføres formelle systemrevisjoner for å bekrefte at kvalitetssikringssystemet blir brukt riktig i prosjektet for å sikre en vellykket prosjektgjennomføring.